12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. MERSİN
12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90315348-2024/20-Ceza Dava Dosyası 24.06.2024
Konu : İLAN METNİ
İLAN
Mahkememizin 2024/20 Esas, 2024/256 Karar sayılı ve 02/04/2024 tarihli kararı ile;
A}1-Sanık Can GÖRÜLÜ'nün üzerine atılı karşılıksız yararlanma suçundan sübut bulan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 163/3. maddesi gereğince sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi ve özelliği dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın sabıkalı geçmişinin bulunması, yargılama sürecinde pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62 maddesi hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,
3-Sanığa verilen bu cezadan kanuni veya takdiri başkaca artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,
4- Sanığın kasıtlı bir suçtan üç aydan fazla hapis cezasına ilişkin mahkumiyetinin bulunması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi, 5237 sayılı TCK'nın 51. maddeleri hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,
5- Sanığın sabıkalı geçmişinin bulunması, yargılama sürecinde pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 50.,maddeleri hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,
6- Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli 2014/140 E, 2015/85 K iptal kararı ve 15.04.2020 tarih ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. Maddesi de dikkate alınarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1.maddesinin uygulanmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyumluk yetkilerini kullanmaktan yasaklama tedbirinin koşullu salıverilme tarihine veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infaz edilme tarihine kadar sürdürülmesine,
7- Sanık Mersin 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/298 esas 2018/422 karar sayılı dosyasından uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkumiyetine karar verilen6 yıl 3 ay hapis ve 12.500,00 TL adli para cezası ilamı ile mükerrir olduğundan cezasının 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinin (6 ve 7) fıkraları uyarınca, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezasınıninfazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,
8- Sanığın iş bu suçu, Mersin 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/298 esas 2018/422 karar sayılı mahkumiyet kararına konu cezası nedeniyle verilen şartlı tahliye tarihi(10/11/20022) ile bihakkın tahliye tarihi(02/06/2024) arasında işlediği anlaşılmakla 5275 sayılı yasanın 107/12. maddesi gereğince şartla tahliye kararının geri alınması için Mersin CBS İlamat ve İnfaz Bürosu'na ihbarda bulunulmasına,
B}1-Sanık Can GÖRÜLÜ'nün üzerine atılı mühür bozma suçundan sübut bulan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 203/1. maddesi gereğince sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi ve özelliği dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere ve tercihen 6 AY HAPİSCEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın sabıkalı geçmişinin bulunması, yargılama sürecinde pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62 maddesi hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,
3-Sanığa verilen bu cezadan kanuni veya takdiri başkaca artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,
4- Sanığın kasıtlı bir suçtan üç aydan fazla hapis cezasına ilişkin mahkumiyetinin bulunması nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi, 5237 sayılı TCK'nın 51. maddeleri hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,
5- Sanığın sabıkalı geçmişinin bulunması, yargılama sürecinde pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 50.,maddeleri hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,
6- Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli 2014/140 E, 2015/85 K iptal kararı ve 15.04.2020 tarih ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. Maddesi de dikkate alınarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1.maddesinin uygulanmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyumluk yetkilerini kullanmaktan yasaklama tedbirinin koşullu salıverilme tarihine veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infaz edilme tarihine kadar sürdürülmesine,
7- Sanık Mersin 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/298 esas 2018/422 karar sayılı dosyasından uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkumiyetine karar verilen6 yıl 3 ay hapis ve 12.500,00 TL adli para cezası ilamı ile mükerrir olduğundan cezasının 5237 sayılı TCK'nın 58. maddesinin (6 ve 7) fıkraları uyarınca, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezasınıninfazından sonra hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına,
8- Sanığın iş bu suçu, Mersin 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/298 esas 2018/422 karar sayılı mahkumiyet kararına konu cezası nedeniyle verilen şartlı tahliye tarihi(10/11/20022) ile bihakkın tahliye tarihi(02/06/2024) arasında işlediği anlaşılmakla 5275 sayılı yasanın 107/12. maddesi gereğince şartla tahliye kararının geri alınması için Mersin CBS İlamat ve İnfaz Bürosu'na ihbarda bulunulmasına,
C}Katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettiğinden AAÜT'ye göre17.900,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan kuruma verilmesine,
D}Yargılama nedeniyle yapılan 3 adet tebligat gideri 184,00 TL ve bilirkişi ücreti 550,00 TL'nin toplamı olan 734,00 TL ile karar kesinleşinceye kadar yapılacak giderlerin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,
Dair; katılan kurum vekili ile sanığın yokluğunda,Cumhuriyet Savcısı Buğra TEKİN'in katılımı ile verilen kararın gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık ve bu süre içinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği bildirilmek ve infaza verilmek suretiyle mütalaaya uygun verilen karar İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02051491