KİRAYA VERİLECEK YERLER

Mersin/Akdeniz Belediye Başkanlığı’ndan:

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen Alanlar, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca, Açık Teklif Artırma Usulüne göre birinci yılın sonunda kira artışı TÜİK tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamaları yüzde değişim oranında artırılması suretiyle 3 yıllık süre ile kiraya verilecektir.

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Kullanım Amacı

İhale Saati

1

Bahçe Mahallesi

756

269-270

486,00

45.000,00

1.350,00

İşyeri

10:00

2

Nacarlı Mahallesi

329

1

165,00

18.000,00

540,00

İşyeri

10:10

3

Bağlarbaşı Mahallesi

129

6

30,00

5.000,00

150,00

İşyeri

10:20

4

Parmakkurdu Mahallesi

115

16

12,00

6.500,00

195,00

İşyeri

10:30

5

Esenli Mahallesi

0

741

30,00

3.600,00

108,00

İşyeri

10:40

6

Esenli Mahallesi

0

741

20,00

2.400,00

72,00

İşyeri

10:50

7

Esenli Mahallesi

0

741

50,00

6.000,00

180,00

İşyeri

11:00

8

Nacarlı Mahallesi

448

8

18,00

4.500,00

135,00

İşyeri

11:10

9

Homurlu Mahallesi

188

123

165,00

18.000,00

540,00

İşyeri

11:20

10

Bekirde Mahallesi

172

10

163,45

6.000,00

180,00

İşyeri

11:30

11

Tekke Mahallesi

256

39

2.400,00

22.000,00

660,00

İşyeri

11:40

12

Nacarlı Mahallesi

331

4

120,00

6.500,00

195,00

Mesken

11:50

13

Kazanlı Mahallesi

366

94

2.500,00

11.250,00

337,50

Tarım Arazisi

12:00

14

Kazanlı Mahallesi

366

94

500,00

2.250,00

67,50

Tarım Arazisi

12:10

15

Kazanlı Mahallesi

357

1

300,00

1.350,00

40,50

Tarım Arazisi

12:20

İHALE GÜNÜ ve YERİ:

20.03.2024 Çarşamba günü - Mersin/Akdeniz Belediyesi Encümen Salonu.

İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN SUNMALARI GEREKEN BELGELER

a)        Kanuni ikametgâh, (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)

b)        Kimlik fotokopisi,

c)        Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza (sirküsü) beyannamesi,

d)        Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

e)        Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya geçici teminat yerine geçecek değerler (banka teminat mektubu, devlet tahvilleri, hazine bonosu vs.)

f)         Kiralanacak yere ait İdaremiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 19 / 03 / 2024 tarihi mesai bitimine kadar alınacak yer görme belgesi,

g)        İhaleye katılacak isteklilerin, İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu bulunmadığına dair belge,

h)        Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

i)         Bu işe ait Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01995986