ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
 

ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI
T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
(Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)

 Valiliğimiz hizmetlerinde kullanılan aşağıda bilgileri bulunan araçlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık teklif usulü ile satılacaktır.
MADDE1- İdareye İlişkin Bilgiler

a) Adresi : Akkent Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı 662 33160 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3243411023 - 3243411150
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
:

 MADDE2- Araçlara Ait Bilgiler


SN
Plaka Markası Motor Hacmi Modeli Muhammen Bedel Geçici Teminat Tutarı
1 33ANK41 İSUZU DMAX 2500 2009 400.000,00 15.000,00
2 33ANK39 İSUZU DMAX 2500 2009 400.000,00 15.000,00
3 33KL666 RENAULT FLUENCE 1600 2011 500.000,00 17.500,00
4 33 HT 391 RENAUL MEGANE 1500 2009 370.000,00 17.500,00
5 33RN684 RENAULT CLİO 1500 2010 430.000,00 17.500,00
6 33KGH55 RENAULT FLUENCE 1500 2011 520.000,00 17.500,00
7 33VHJ33 RENAULT FLUENCE 1500 2012 520.000,00 17.500,00
8 33ARB52 RENAULT MASTER 2500 2009 280.000,00 11.000,00
9 OTOBÜS İVECO EBUS4 2007 450.000,00 17.500,00
10 OTOBÜS ISUZU 2006 450.000,00 17.500,00

 MADDE3- İşin Tanımı
Valiliğimiz hizmetlerinde kullanılan 10 adet aracın satış işlemidir. Araçlar için ayrı ayrı teklif verilecektir.
MADDE4- İş bu ihaleye ait doküman ücretsizdir. İhale Dokümanı Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Bürosundan temin edilebilir.
MADDE5- İhale 16.07.2024 tarihinde saat 11:00’da, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3. Kat İhale Salonunda Yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale kararına itiraz edilemez.
MADDE6-İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır.
A-İkametgâh belgesi veya Tebligat Adresi Beyanı,
B-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, (2024 yılında alınmış olacak)
-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2024 yılında alınmış olacak)
-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
C-Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,
D-İstekliler adına vekâleten katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
E-Geçici Teminat nakit yatırıldı ise nakit yatırıldığına dair makbuzu veya süresiz teminat mektubu,
F-Geçici teminat nakit yatırılacaksa Başkanlığımız Ziraat Bankası Mersin Şubesi TR910001000207680093265002 iban numaralı hesabına yatırılmalıdır.
G- İhale Dokümanı Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Bürosundan ücretsiz olarak temin edilebilir.
MADDE8- İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelini Başkanlığımız Ziraat Bankası Mersin Şubesi TR910001000207680093265002 iban numaralı hesabına nakit olarak yatıracak ve makbuzunu idareye teslim edecektir.
MADDE9- Zaman tesbitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.
İLANEN DUYURULUR

#ilangovtr Basın No ILN02055112