SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

 • SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

  SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
  DSİ 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA


  Mersin-Silifke Kapızlı Pompa İstasyonu Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN: 2023/747509
  1-İdarenin
  a) Adı:    DSİ 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA
  b) Adresi: CEMALPASA MAH. ORDU CAD. 96 01120 SEYHAN/ADANA
  c) Telefon ve faks numarası: 3224590590 - 3224532774
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-İhale konusu yapım işinin
  a) Adı: Mersin-Silifke Kapızlı Pompa İstasyonu Onarımı
  b) Niteliği, türü ve miktarı: İhale Kapsamında 10 Kalem iş yapılacaktır.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: (DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Kapızlı Pompa İstasyonu) Silifke / MERSİN
  ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  3-İhalenin
  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.09.2023 - 10:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İşletme ve Bakım Şube Müdürü Odası DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Seyhan / ADANA
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  Yapım işleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan ''A-9 Grubu İşler'' benzer iş olarak kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Elekrtik/Elektronik Mühendisi, Makina Mühendisi
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
  Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
  İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
  Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
  Teklif Fiyat Puanı:50
  Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
  Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
  (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
  Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
  Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
  Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

  İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı
  Unsur Puanı
  Cebri boru yenilenmesi 21,57% 26,27% 11,75
  C 20/25 betonu ile kitle betonu yapılması 3,8% 4,63% 2,07
  Düz yüzeyli beton kalıbı yapılması 0,84% 1,02% 0,45
  Çelik kapak yapılması 10,27% 12,51% 5,58
  Tel çit yapılması 30,09% 36,63% 16,35
  Pompa Pano Elektrik Tesisat İşleri 4,91% 5,97% 2,67
  PVC Kapı Pencere Yapılması 7,13% 8,68% 3,87
  Dış Cephe Boyası 4,98% 6,06% 2,7
  İç Cephe Boyası 7,48% 9,1% 4,06
  Sıva Tamiri 0,93% 1,13% 0,5


  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
  Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
  #ilangovtr                                                                                                                                BASIN NO: ILN01892566