TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 • TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  T.C.
  MERSİN İLİ
  SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda niteliği belirtilen 9(Dokuz) adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

  Sıra No

  Mahallesi /Mevkii

  Ada/ Parsel

  Taşınmaz  (m2)

  Hisse Oranı

  Nitelik

  Muhammen Satış Bedeli

  Geçici Teminat

  İhale Tarihi

  İhale Saati

  1

  Atayurt /Olukbaşı

  2169

  2861.26

  TAM

   

  ARSA

   

  7.153,150,00TL

  214.594,50 TL

  27/09/2023

  13.00

  2

  Atayurt /Olukbaşı

  2176

  3202.70

  TAM

  ARSA

   

  8.006,750,00TL

  240.202,50TL

  27/09/2023

  13.05

  3

  Atayurt /Olukbaşı

  2157

  6037.93

  TAM

  ARSA

   

  18.113,790,00TL

  543.413,70TL

  27/09/2023

  13.10

  4

  Atayurt /Olukbaşı

  2164

  4181.43

  TAM

  ARSA

   

  10.453,575,00TL

  313.607,25TL

  27/09/2023

  13.15

  5

  Atayurt /Olukbaşı

  2162

  3938.25

  TAM

  ARSA

   

  11.814,750,00TL

  354.442,50TL

  27/09/2023

  13.20

  6

  Atayurt /Olukbaşı

  2165

  4360.48

  TAM

  ARSA

   

  10.901,200,00TL

  327.036,00TL

  27/09/2023

  13.25

  7

  Atayurt /Olukbaşı

  2166

  4511.28

  TAM

  ARSA

   

  11.278,200,00TL

  338.346,00TL

  27/09/2023

  13.30

  8

  Atayurt /Olukbaşı

  2171

  2658.71

  TAM

  ARSA

   

  6.646,775,00TL

  199.403,25TL

  27/09/2023

  13.35

  9

  Atayurt /Olukbaşı

  2173

  5538.11

  TAM

  ARSA

   

  13.845,275,00TL

  415.358,25TL

  27/09/2023

  13.40

  İhale, Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 Silifke/MERSİN adresinde bulunan Silifke Belediyesi Hizmet Binası 3.kat Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini ve eklerini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında satın almaları zorunludur. Şartname ve ekleri Belediyemiz Hizmet Binası 1.katta bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve satın alınabilir. Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta/kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış ihale ilanı ve şartnamesine ulaşılabilir.
  1- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
  Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiş olup, ihaleye katılacak istekliler ihale muhammen bedelinin en az %3’ü olan geçici teminatı teklif zarfları içerisinde banka teminat mektubu olarak sunacak veya peşinen Belediye banka hesabına/veznesine yatırarak teklif zarfları içerisinde tahsilat makbuzunu ya da banka dekontunu sunacaklardır. Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları limit içi ve süresiz olmalıdır.
  Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ve şartname ekinde verilen teklif mektubu usulüne uygun şekilde doldurularak sunulacaktır.
  İsteklinin gerçek kişi olması halinde, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile Yerleşim Yeri(İkametgah)  Belgesini sunması gereklidir.
  İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğini gösterir faaliyet belgesini sunması gereklidir.
  İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, tüzel kişiliğin ihaleye iştirak eden temsile yetkililerinin noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.
  Gerçek ve ya tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gereklidir.
  Şartname bedeli olan 250,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
  İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
  h.1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer resmi makamlarınca veya kuruluşlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulundurduklarına dair belge ibrazı,
  h.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri ile temsile yetkili kılınanların noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.
  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 1 maddenin  (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.
  Taşınmaza ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.
  2- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez. 
  3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 
  4- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
  5-Yabancı isteklilerin Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşıması zorunlu olup, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi zorunludur. Yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır. 
  6- İhaleye posta veya kargo ile de başvuru yapılabilir. 
  7- Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede, kapalı tekliflerin açılmasından sonra geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, şartnamede belirtilen hükümler esas alınarak, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.
  8- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 
  9- Taşınmazın satış bedeli şartnamede belirlenen şekilde peşin olarak tek seferde ya da alıcının taksitle ödeme talebi halinde ise, taksit sözleşmesi düzenlenecektir. Taşınmazın tapu devri bütün ödemeler yapıldıktan sonra yapılacaktır. 
  10- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, taşınmaz satışı ile ilgili ilanda yazılı olmayan hususlarda ihale şartnamesi hükümleri esas alınacak ve uygulanacaktır.  İLAN OLUNUR
  #ilangovtr                                                                                                                                                            BASIN NO: ILN01892067