TARSUS MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZİNE TADİLAT, BAKIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ

 • TARSUS MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZİNE TADİLAT, BAKIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ

  TARSUS MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZİNE TADİLAT, BAKIM VE ONARIM YAPILMASI İŞİ
  MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  Tarsus Mercek Meslek Edindirme Ve Eğitim Merkezine Tadilat, Bakım ve Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
  İKN:2023/509524
  1-İdarenin
  a) Adı:MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
  b) Adresi:Fen İşleri Daire Başkanlığı Siteler Mah. 5634 sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahası İçi SİTELER AKDENİZ/MERSİN
  c) Telefon ve faks numarası:3245331701 - 3242343505
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
  2-İhale konusu yapım işinin
  a) Adı:Tarsus Mercek Meslek Edindirme Ve Eğitim Merkezine Tadilat, Bakım ve Onarım Yapılması İşi
  b) Niteliği, türü ve miktarı:Tadilat, Bakım ve Onarım işlerin yapılması için gerekli 184m2 yer döşeme kaplaması yapılması, 73 m2 temperli cam yapılması ve benzeri 77 adet iş kalemi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Mersin İli Tarsus İlçesi Bahçe Mahallesi, Sait Polat Blv. No:208 C-D 53 ve 54 nolu bağımsız bölüm
  ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  3-İhalenin
  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :06.06.2023 - 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu
  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer iş grupları listesinde yer alan B III GRUP (BİNA İŞLERİ) veya BIII grubu işin onarım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
  #ilangovtr    BASIN NO: ILN01834747