ÇÖP KONTEYNERİ VE MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

ERDEMLİ BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
 

2024 YILI ÇÖP KONTEYNERİ VE MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/602793
1-İdarenin
a) Adı : ERDEMLİ BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ HAL CADDESİ 18 33700 ERDEMLİ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3245151043 - 3245104128
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI ÇÖP KONTEYNERİ VE MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ MAL ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200 adet - 770 Lt' 'lik Galvanizli Çöp Konteyneri. 18 adet - 7 Bölmeli Mobil Atık Getirme Merkezi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin Erdemli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Garajı ve/veya Erdemli İlçe Sınırları İçerisinde İdare Tarafından Gösterilecek Yerler.
ç) Süresi/teslim tarihi : İhaleye konu olan mallar; teslim(işin) süresi olan 120 Takvim günü (4) aylık süreçte iki parça halinde teslim edilecektir. Teslim Programı: 1. Teslim ( En geç 60 gün içinde 150 adet konteyner + 9 mobil atık getirme merkezi) + 2. Teslim (En geç 120 gün içinde 50 adet konteyner + 9 mobil atık getirme merkezi) İdare tarafından talep edilmesi halinde talep edilen miktarlarda Belediye ilçe sınırları içerisinde gösterilen yere/yerlere Teslim edilecektir. (Teslim yeri , teslim tarihi ve teslim miktarı idarenin inisiyatifiinde olup İdare teslim miktarlarını ve sürelerini değiştirebilir.)
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan itibaren 3 gündür

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Merkez Mahallesi Hal Cad. No:18 ERDEMLİ MERSİN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02029375