ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARSUS ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz mutfağında kullanılmak üzere Endüstriyel Mutfak Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/439813

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARSUS ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Takbaş mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 TARSUS/MERSİN

c) Telefon ve faks numarası

:

03246000033 - 3246000006

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Üniversitemiz mutfağında kullanılmak üzere Endüstriyel Mutfak Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

40 Kalem Endüstriyel Mutfak Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs Yemekhanesi - Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak Tarsus-Mersin

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yüklenici/yükleniciler ihale uhdesinde kalan tüm kalemlere ait malları kurulumu/montajı yapılarak idareye çalışır halde kullanıma hazır şekilde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk iş günü

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüs B Blok Zemin Kat Konferans Salonu - Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak Tarsus- Mersin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Kıyma Makinesi (32 No), Ayaklı Sebze Doğrama Makinesi, Konveksiyonlu Elektrikli Fırın , Soğan Doğrama Makinesi, Patates Soyma Makinesi, Endüstriyel Sanayi Tipi El Blenderi ve Kesme (40 cm), 2000lik Bulaşık Yıkama Makinesi Konveyörlü Kurutmalı, Bıçak Sterilizatörü, Elektronik Kantar , Yer ocağı, Filtreli Davlumbaz, Sebze Soğuk Oda, -5 +5 °C, Et Soğuk Oda -5 +5 °C, Et Deep Freeze -18 °C kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02012269