GÖLET İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Toroslar Yüksekoluk Göleti İkmali İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

  : 2024/377651

1-İdarenin

a) Adı

:

Bölge Müdürlüğü - 6. Bölge Adana Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi

:

Cemalpasa Mh. Ordu Cd. 96 01120 Seyhan/ADANA

c) Telefon ve faks numarası

:

0 322 459 05 90 – 0 322 453 27 74

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Mersin Toroslar Yüksekoluk Göleti İkmali İnşaatı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Temelden 36,23 m yüksekliğinde, önyüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde, gövde dolgusu tamamlanmış olan göletin; önyüz betonunun, dolusavak ve su alma yapısı ile vana odasının yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Mersin İli Toroslar İlçesi Yüksekoluk Mahallesi'nin 2 km kuzeybatısında Kızılahmet Deresi üzerinde.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.04.2024 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Cemalpaşa Mh. Ordu Cd. No:96 01120 Seyhan/ADANA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usul ve tekniği gerektiren; tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzerlik arz eden "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" eki Ek-1: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'nde yer alan (A) Alt Yapı İşleri VIII. Grup: Barajlar, benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olanlar, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = ((En Düşük Teklif Fiyatı/İsteklinin Teklif Fiyatı) × İdarece Girilen Teklif Fiyat Puanı) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azami FDU Puanı: 50)

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları  hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

(%)

Azami Oran

(%)

Fiyat Dışı

Unsur Puanı

Açıkta Kazı Yapılması

0,85

1,12

0,49

Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Baraj Dolgusuna Konulması (3A-3B-3C-3D)

0,62

0,90

0,37

Barajlarda Kohezyonsuz İnce Kum+Silt Malzeme Dolgusu Yapılması (1A)

0,32

0,50

0,20

Barajlarda Kazılardan Elde Edilen Malzeme ile Dolgu Yapılması (Z-1B)

0,19

0,29

0,12

Barajlarda 2A (Çevresel Derz Filtre Zonu), 2B (Beton Kaplama Altı Yastık Zonu) Zon Dolguları Yapılması

0,44

0,69

0,28

Taş Tahkimat Yapılması

0,71

1,02

0,43

Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması

0,20

0,31

0,13

Barajlarda Bordür Betonu Yapılması

1,00

1,32

0,57

Önyüzü Beton Kaplamalı Barajlarda Önyüz Betonarme Betonu Yapılması

12,51

15,13

6,88

Barajlarda Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması

16,97

20,53

9,33

Barajlarda Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması

5,94

7,19

3,27

Önyüzü Beton Kaplı Baraj Derzlerinde Geçirimsizlik İmalatlarının Yapılması

3,83

4,64

2,11

Önyüzü Beton Kaplı Baraj Derzlerinde Bakır Su Tutuculara Neopran Mesnet Hazırlanması

3,09

3,74

1,70

Bakır Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması

3,50

4,23

1,92

PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması

0,47

0,68

0,28

Baraj İmalatları Bünyesine Giren Çimento

7,94

9,61

4,37

Sondaj ve Enjeksiyon Kontrol Kuyularında Basınçlı Su Deneyinin Yapılması

0,10

0,16

0,07

Enjeksiyon Deliklerinin Açılması

6,49

7,85

3,57

Enjeksiyon Yapılması

0,84

1,11

0,48

Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması

0,28

0,44

0,17

Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri

1,02

1,35

0,59

Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması

1,37

1,82

0,79

Kelebek Vanaların (Ø600 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı

0,55

0,80

0,33

Sürgülü Vanaların (500x500 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve Yerine Montajı

0,82

1,09

0,47

Her Türlü Ölçüm, Harita, Yol Projeleri, Aplikasyon Tatbikat, Tadilat ve Detay Projeleri İşleri

0,99

1,30

0,57

Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması

0,14

0,22

0,09

Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması

0,50

0,72

0,30

Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri

14,61

17,68

8,04

Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması

1,35

1,78

0,77

Krette Çelik Halatlı Baba Direklerinin Yapılması

0,11

0,18

0,07

Açıkta Ankraj ve Kaya Bulonu Yapılması

0,45

0,70

0,28

Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli veya Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

0,36

0,57

0,23

Çelik Palplanş ile İksa İşleri Yapılması

0,77

1,02

0,44

Her Türlü Zeminde Jeoteknik Amaçlı Temel Araştırma Sondaj Kuyusu Açılması

0,48

0,69

0,29

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan (N) katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. İşbu Bakanlık Olur'u 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

#ilangovtr Basın No ILN02006502