AKDENİZ İLÇESİ, TOROSLAR KAZANLI VE HOMURLU MAHALLESİ KANALİZASYON YAPIM İŞİ (AFD2- MESKİ-W2) YAPTIRILACAKTIR

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası

:

2024/395174

İşin Adı

:

Akdeniz İlçesi, Toroslar Kazanlı Ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi (Afd2- Meski-W2)

İhale Türü - Usulü

:

Yapım İşi - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi No:55

b) Telefon ve faks numarası

:

3243370841 - 3243360277

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.meski.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Akdeniz İlçesi, Toroslar Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşleri

b) Yapılacağı Yer

:

Mersin Akdeniz İlçesi, Toroslar Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

İşe Başlama talimatı verilme tarihinden itibaren 24 ay’dır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Adres: Portakal Mah. Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı, Toroslar Oda/Kat Numarası: MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Toplantı Salonu Şehir: Mersin Ülke: Türkiye

b) Tarihi ve saati

:

31.05.2024 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Ülke: TÜRKİYE

Projenin Adı: Belediye Hizmetleri Projesi-I

İşin Adı: Mersin Akdeniz İlçesi Toroslar-Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon

Yapım İşi

Borçlanma No./Kredi No./ Hibe No: CTR 1075

Teklif Talebi Referans No: AFD2-MESKİ W2

Avrupa Birliğince Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT 2) kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)'na devredilen hibeden; İLBANK, Belediye Hizmetleri Projesi-I maliyetinin karşılanması için finansman sağlamıştır. ILBANK bu kapsamda sağlanan fonların bir kısmını Mersin Akdeniz İlçesi Toroslar-Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi (AFD2-MESKİ-W2) sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı planlamaktadır.

Bu doğrultuda, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü uygun şartlara sahip İsteklileri inşaat sözleşmesi süresi 24 ay ve Kusur Sorumluluk Süresi 12 ay olacak şekilde aşağıdaki iş kalemlerinin Mersin Akdeniz İlçesi Toroslar-Kazanlı ve Homurlu Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi (AFD2-MESKİ-W2) için kapalı zarf içinde Teklif vermeye davet etmektedir.

Bu Sözleşmenin kapsamındaki iş ve işlemler aşağıdaki gibidir: 

Ø 300- Ø400 çaplarında ve toplam yaklaşık 52.050 metre uzunluğunda muflu contalı koruge boru döşenmesi
1102 adet muayene bacası
34 l/s kapasiteli 1 adet paket terfi merkezi
3370 adet parsel bacası
Yaklaşık 33.700 m uzunluğunda Ø150 çaplı muflu contalı koruge hdpe parsel bağlantı hattı yapılması
Dere ve yol geçişi imalatları
1 adet askıda köprü geçişi
Ve kanalizasyon şebeke inşaatı için diğer muhtelif işler

İş ve İşlemlerin tanım ve tarifleri sözleşme eki olan Şartnameler, Tasarım Dosyaları, Mahal Listeleri ve Birim Fiyat Pozları Tariflerinde belirtilmektedir.

İmalata esas metrajlar Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmiştir. Yüklenici Birim Fiyat Teklif cetvelindeki metrajları dikkate alacaktır.

Bütün dokümanlarda verilen bilgiler doğrultusunda iş kapsamında yer alan bütün tesislerin tam ve eksiksiz olarak yapılarak işletmeye hazır hale getirilmesi esastır.

İhale süreci AFD' nin Ekim 2019 tarihli "Yabancı Ülkelerdeki AFD Finansmanlı Sözleşmelere İlişkin Satın alma Kılavuzu'nda" ("Satın alma Yönetmelikleri") belirtildiği şekilde Teklif Talebi kullanılarak uluslararası rekabete açık Satın alma yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın alma Yönetmeliklerinde tanımlandığı şekilde tüm İsteklilere açıktır.

Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden, ([email protected]) adresinden bilgi alabilecek ve aşağıda belirtilen adreste 09.00 ila 17.00 arası mesai saatlerinde ihale dokümanını inceleyebilecektir.

Uygun şartlara sahip olup, konuya ilgi duyan İstekliler Türkçe hazırlanmış olan ihale dokümanını aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunmak ve 2.500,00 TL tutarındaki ücreti ödemek suretiyle satın alabilecek olup, söz konusu ücret iade edilmeyecektir. Söz konusu ödeme Ziraat Bankası Girişimci Şube TR 170001002180351138135072 veya Vakıflar Bankası Mersin Metropol Şubesi TR 540001500158007292286504 numaralı banka hesabına Sözleşme No: AFD2-MESKİ W2 için olduğu yazılarak doğrudan yatırılmak suretiyle yapılacaktır. İhale Dokümanı posta/kurye servisi yoluyla, elden veya eposta ile gönderilecektir.

Teklifler en geç 31/05/2024 tarihinde saat 14.00'da veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Elektronik olarak gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Geç teslim edilen teklifler reddedilecektir. Teklifler İsteklilerin tayin ettiği temsilcileri ve katılmak isteyen herkesin huzurunda 31/05/2024 tarihinde saat 14.30'da aşağıdaki adreste alenen açılacaktır.

Her Teklifin ekinde 250.000 (ikiyüzellibin) Avro veya eşdeğeri[1] tutarında birer "Geçici Teminat" bulunacaktır.

Yukarıda bahsi geçen adres şöyledir:

İhale dosyası hakkında bilgi alma, açıklama talebinde bulunma ve teklif teslim yeri:

Dikkatine: Sn. Mehmet Ali Özkara

Adres: Portakal Mah. Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Toplantı Salonu, Toroslar                                                                   

Şehir: Mersin

Posta Kodu: 33090

Ülke: Türkiye

Telefon: +90 324 337 08 41/45

Elektronik posta adresi: [email protected]

Tekliflerin açılacağı yer:

Adres: Portakal Mah. Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı, Toroslar

Oda/Kat Numarası: MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Toplantı Salonu      

Şehir: Mersin

Ülke: Türkiye

[1] Teklif isteme dokümanı, Bolum II Teklif Bilgi Formu (TBF) , TST 19.1 e bakınız.

#ilangovtr Basın No ILN02008231