KIRTASİYE, TONER VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Kırtasiye ,Toner ve Temizlik Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/352904

1-İdarenin

a) Adı

:

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mahmudiye Mah. Kuvay-i Milliye Caddesi No:107 Gökdelen İş Merkezi 26.Kat. - Akdeniz / MERSİN AKDENİZ/MERSİN

c) Telefon ve faks numarası

:

3245331101 - 3242342295

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kırtasiye ,Toner ve Temizlik Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

53 kalem Kırtasiye, 10 kalem Toner ve 34 kalem Temizlik Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Siteler Mah. Eski Otogar Karşısı Makina İkmal Sahası İçi Akdeniz / MERSİN adresinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edilecektir .

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslim süresi İşe başlama tarihinden itibaren teslim süresi 30 (otuz) takvim günü olup, teslim süresi içerisinde alım konusu malların tamamı teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanma tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Destek Hizmetler Daire Başkanlığı Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad.No:107 Gökdelen İş Merkezi 26.Kat Akdeniz / Mersin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Kırtasiye kısmına teklif verecek istekliler Fotokopi Kağıdı (A4) ürünü için TSEN 12281 yada TSEK belgesi sunulacaktır.

4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Toner Kısmına teklif verecek istekliler; Toner, bakım kiti ve drumlar orjinal olacaktır. Orjinal ürünlere denk veya dengi ürün teklif edilmesi halinde dengi olduğunu gösterir belgeyi teklifle birlikte sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02003511