MALZEME ALIM İŞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İNŞAAT İŞLERİ BÖLÜMÜNDE 2024 YILI BOYUNCA KULLANILACAK MALZEME ALIM İŞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı İnşaat İşleri bölümünde 2024 yılı boyunca kullanılacak malzeme alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/714570
1-İdarenin
a) Adı : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhaleli İşler Şube Müdürlüğü, Siteler Mah. 5634 sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahası İçi SİTELER AKDENİZ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 0324 533 17 01 - 0324 234 35 05
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı İnşaat İşleri bölümünde 2024 yılı boyunca kullanılacak malzeme alım işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İhale dokümanında belirtilen hususlara ve teknik şartnamesine uygun 25 adet Poliüretan Esaslı UV Dirençli Tek Kompetantlı Su Yalıtım malzemesi, 10 adet takım halinde Engelli Klozeti, 10 Adet takım halinde klozet, 200 adet Panel Çit, 40 adet beyaz yağlı boya, 40 adet siyah yağlı boya, 100 adet Çimento Esaslı Levha (Betopan 1250x2500x18mm ölçülerinde) ve benzeri 147 kalem malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici işe sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde tüm malları İdarenin belirttiği noktaya teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün, işin süresi başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02040444