MERSİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2014/620 Esas
KARAR NO : 2022/277
Davacı Maliye Hazinesi ve diğerleri tarafından İzzet Dinç ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Adresleri tespit edilemeyen Davalılar Çöplü köyündenGüllü, Hatice, Mahreç, Fatma Güçlü -Mehmet kızı ve Fikri Kayhan ileAybeniz'den olma 1971 doğumlu Mahmut Erdal Karakaya'ya gerekçeli karar ve Süleyman Külahlı , Niyazi Kolukırıkoğlu , Hayrettin Külahlı, Maliye Hazinesi vekilleritarafındanverilentemyiz dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verildiğinden, Mahkememizin 22/09/2022 tarihli kararı ile;
ASIL DOSYA VE BİRLEŞEN DOSYALAR YÖNÜNDEN;
1-Davacılar Tahsin Külahlı ve Hasan Karamehmet'in davasının KISMEN KABULÜNE,
2-Diğer davacı ve asli müdahillerin davasının REDDİNE,
3-Dava konusuMersin ili, Tarsus ilçesi, Çöplü mahallesi, 167 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile tespitteki yüz ölçümü ve vasfı ile 29206881220 T.C. kimlik numaralı Ali Külahlı adına TESPİT ve TESCİLİNE,
4-Dava konusuMersin ili, Tarsus ilçesi, Çöplü mahallesi, 165 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin iptali ile 10/06/2022 tarihli bilirkişi raporunda 'A' harfi ile gösterilen 31.500,00 m2 yüz ölçümündeki kısmın tespitteki vasfı ile29206881220 T.C. kimlik numaralı Ali Külahlı adına, 'B'harfi ile gösterilen 141.000,00 m2 yüz ölçümündeki kısmın tespitteki vasfı ile 31897789990 T.C. kimlik numaralı Hasan Karamehmet adına TESPİT ve TESCİLİNE,
5-Dava konusu 164 parsel sayılı taşınmazla ilgili 28/04/2014 tarihli kesinleştirme şerhi düzenlendiği dikkate alınarak taşınmazın tutanak aslının ilgili Tapu Müdürlüğü'ne iadesine,
6-Karar kesinleştiğinde dosyanın Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,
7-Karar kesinleştiğinde Tarsus Kadastro Mahkemesi 1999/169 Esas 1999/190 Kararsayılı dosyanın kesinleşen hüküm doğrultusunda işlem yapmak üzere ilgili Tapu Müdürlüğü'ne iadesine, karar verildiği bu kararın ilanın yayınından itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren de bu karara karşı 15 gün içerisinde temyizkanun yoluna başvurabilecekleri, adı geçenleretebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01998032