TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55*

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ
2023/1504 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1504 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ
Taşınmazın Özellikleri: Mersin ili – Tarsus ilçesi – Ağzıdelik (köyü) mahallesi ve tapunun 127 ada / 4 parseli olup 32.457,21m2 yüzölçümlü olup, ana taşınmazın niteliği TARLA dır. Fiili durumda üzerinde Soya Fasulyesi ekili olduğu görüldü. Borçlu (380/32452), (123/32452) ve (1205/8113) pay ve hisse sahibidir.
Yukarıda bilgileri yazılı tarla vasıflı taşınmazın 1205/8113, 123/32452 ve 380/32452 hisseleri birlikte satılacak olup, aşağıdaki bilgiler 01/09/2023 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.
Zirai Değerlendirme: Taşınmaz tapu kayıtlarında TARLA yeridir. Fiili durumda taşınmazın 32.457,21m2 toplam alanın tamamında Soya Fasulyesi ekili olduğu görülmüştür. Taşınmazın çevresinin de tarıma elverişli topraklar olduğu, üzerlerindetarla ve bahçe ziraatininyapıldığı tarım arazilerinin olduğu görülmüştür. Taşınmaz toprak nitelikleri ve yapısı itibarı ile, killi-tınlı tarım toprakları olduğu. Mevcut toprakların su infilitrasyonu (suyun toprağa girişi) ve perkalasyonu (suyun toprak içerisindeki hareketi) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin orta dereceli olduğu, dolayısıyla bu kısmın fiziksel özellikleri itibari ile DSİ Sulama Tesisleri içerisinde olduğu ve sulamaların bu şekilde yapıldığı görüldü. Taşınmaza ulaşımın kolay olduğu ve ulaşımın kısmen asfalt yol kısmen tarla içi yolu ile yapıldığı görülmüştür. Taşınmazın topografik yapısı itibari ile eğimsiz arazi olduğu görülmektedir. Taşınmaz arazinin Mahalle yerleşim alanına 500m. Tarsus İlçe merkezine ise 20km. olduğu ulaşımın ise kolay yapıldığı görülmüştür.
Adresi Ağzıdelik Köyü, 127 Ada, 4 Parsel Tarsus / Mersin
İmar Durumu Tarsus Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/03/2024 Tarihli cevabi yazısında; taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti : 1.171.248,00 TL (1205/8113, 123/32452 ve 380/32452 hisselerin toplam değeri)
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki beyanlar kısmında, "3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır." ve "Diğer (Konusu: Parsel Çukurova Ovası Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: - Sayı: -" beyanı bulunmakta olup taşınmaz bu beyanlar ile birlikte tescil edilecektir. İhale alıcıları bu beyanlardan doğan tüm hukuki ve cezai koşulları bilerek ve kabul ederek ihaleye katılmış sayılacaktır. Diğer şerh ve beyanlar Tapu kaydındaki gibidir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.,
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:45

26/03/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02011657