YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜK KONSANTRESİ SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİLİFKE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin ihtiyacı olan “Orman Yangınları ile Mücadelede Kullanılan A Sınıfı Yangın Söndürme Köpük Konsantreleri” Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/569951
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SİLİFKE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Toros Mah. Malazgirt Bulvarı No:2 33940 SİLİFKE/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247141010- 3247141680
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinin ihtiyacı olan “Orman Yangınları ile Mücadelede Kullanılan A Sınıfı Yangın Söndürme Köpük Konsantreleri” Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İlgili İşleteme Müdürlüklerine Teslim Edilmek Üzere 1 Anamur 1.000 Lt. 2 Bozyazı 2.200 Lt. 3 Erdemli 1.000 Lt. 4 Gülnar 6.000 Lt. 5 Silifke 2.000 Lt. 6 Mut 5.000 Lt. 7 Mersin 2.000 Lt. 8 Tarsus 2.000 Lt. 9 Çamlıyayla 1.400 Lt. Genel Toplam 22.600 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartnamede belirtilen Orman İşletme Müdürlüklerine toplam 22.600 litre dağıtımı uhdesinde kalan alıcı tarafından yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde malın muayene ve kabulünden sonra Teknik Şartnamede belirtilen İşletme Müdürlüklerine belirtilen miktarlarda teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı gün İşe Başlama Günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2024- 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silifke Orman İşletme Müdürlüğü- Müdür Yardımcısı Çalışma Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Yerli ürünlerde TS EN 1568-1,2,3 (2018 yılı) veya ISO 7203-4:2022 standart belgesi, ithal ürünlerde TSE’den alınmış ‘İthal Malı Uygunluk Belgesi’ olmalı Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren bilgiler beyan edilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02026230