ANA TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİLİFKE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ANA TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sıra No
Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel
Yüzölçümü (m²)
Payı

Cinsi

İmar Durumu
Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL)
İhale Tarihi

İhale Saati
1 MERSİN SİLİFKE ÇALTIBOZKIR 103 102 1,688.84 Tam Ana Taşınmaz İmar Yoktur 1.244.093,50 37.322,81 08/07/2024 10:00
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan taşınmaz mal satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca AÇIK TEKLİF
USULÜ ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve OGM Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve
a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, Ortak Girişim olması halinde usulüne uygun Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile İştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirkülerini;
c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)' Komisyon Başkanlığına vermeleri veya Nakdi olarak yatıracakları teminatı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası A.Ş. Silifke Şubesindeki TR060001000209332549675001 nolu IBAN hesabına ihale saatine kadar yatırmaları gerekmektedir.
d) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na teslim etmek zorundadırlar.
3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Müdürlüğümüz Muhasebe biriminde görülebilir ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası A.Ş. Silifke Şubesindeki TR060001000209332549675001 nolu IBAN hesabına 200,00 TL dosya bedeli yatırılarak satın alınabilir.
4- Taşınmaz, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.
5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm vergiler ve KDV ihale edilene aittir.
6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7- Daha fazla bilgi için Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe birimine başvurulabilir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
1-İdarenin:
a) Adresi                         : Toros Mahallesi Malazgirt Bulvarı No:2 Silifke/MERSİN
b)Telefon                          0324 714 10 10

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02051340