Belediyeler ATIK YÖNETİMİ ile ilgili eylemlerinde, atık ayırımını teşvik etmek ve bu konuda eğitim faaliyetlerinin sağlanmasını görev edinilmelidir. Atıkların nasıl ayrıştırılacağı konusunda bilgi sahibi olan kişiler bu görevi yerine getirirken daha az şüphe duyacak ve bu da onların işlerini kolaylaştıracaktır. 

Ancak bu alanda eğitime yönelik faaliyetlerin yanı sıra, ayrı atık kaplarına, tehlikeli evsel atıkların ve kullanılmış elektronik cihazların toplanma noktalarına da ücretsiz erişimin sağlanması gerekmektedir. Uygun ayırmanın çöp depolama alanlarındaki atık miktarının azaltılmasına olanak tanıdığını ve dolayısıyla zararlı sera gazı emisyonlarını azalttığını da eklemekte fayda var.

Çevreye zararlı kirletici emisyonların azaltılması söz konusu olduğunda, BELEDİYEDE havanın korunmasına ilişkin alınacak olumlu tedbirleri de içermesi gereken bir planın uygulamaya konulması iyi bir başlangıçtır. Bu planda aynı zamanda enerji verimliliğinin desteklenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine yönelik faaliyetler de yer almalıdır.

Bu yaklaşım sayesinde sıcak günlerde daha fazla gölgeleme sağlanmakta ve dolayısıyla daha düşük sıcaklık algılanmakta, bu da kent sakinlerinin yaşam konforunu doğrudan etkilemektedir. 

Yerel yönetimlerin mevcut iklim değişikliğine ilişkin olarak yürüttüğü azaltım ve uyum tedbirleri, uluslararası ölçekte alınan önlemlere de bağlı olup, ulusal ve yerel hukuk alanında da değişimin yönünü belirlemektedir. Ancak YEREL YÖNETİM BİRİMLERİ bu konuda kendi çözümlerini başlatabilir ve ortaya koyabilir. Her yerel yönetim, yasayla belediyelere, kamu idarelerine verilen yetkilere uygun olarak ekolojik politikaları şekillendirme ve oluşturma hakkına sahiptir. İklim değişikliğine uyum konusunda iyi bir uygulama ağaç ve bitki dikiminin arttırılmasıdır.

BELEDİYELER iklim değişikliğine bağlı tehditlere ilişkin uyarı ve bilgilendirme sistemlerini yaşama geçirmeli. Bütçenin bir kısmının iklim ve çevre koruma projelerinin uygulanmasına tahsis edilmesi ve kent sakinlerinin iklim yanlısı faaliyetlere dahil etmek önemlidir. Çevreyi önemli ölçüde etkileyebilecek projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ile çevrenin korunmasıyla ilgili alanlardaki strateji, plan ve programların değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi sürdürülebilir olmalıdır.

Belediye altyapısının bir kısmına güç sağlamak için yenilenebilir enerjinin kullanılması, atık yönetiminde olumlu değişiklikler (örneğin mobil atık toplama noktaları), yağmur suyunun rasyonel yönetimi, eğitim faaliyetleri yürütmek (örneğin, ekolojik yanlısı konularda atölye çalışmaları, sanat yarışmaları veya sergiler), mevcut enerji üretim birimlerinin ve kaynaklarının düşük emisyonlu birimlerle değiştirilmesi gelişmiş ülkelerde vazgeçilemez uygulamalar olmuştur.